สันโค้งถนนคนม่วน เปิดครบทุกโซน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

     สันโคังถนนคนม่วน โดยชุมชนสันโค้งน้อย ได้มีการจัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการและอนุกรรมการกิจกรรมสันโค้งถนนคนม่วน ครั้งที่ 2/63 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมสันโค้งถนนคนม่วน ในโซน A B C และ D ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป


และให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ประกอบการร้านค้า และนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามมาตรฐานของระดับการเฝ้าระวัง โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้


การปฏิบัติสำหรับร้านค้า

1. ให้ใช้รูปแบบการจัดวางล็อก ตามที่ได้มีการแจ้งให้ทราบในการลงทะเบียนร้านค้าช่วงมาตรการเฝ้าระวังฯ ที่จัดขึ้นในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 


2. ร้านค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นร้านค้าที่ผ่านการลงทะเบียนในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น


3. ร้านค้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ให้ครบ

- หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ป้องกันบริเวณใบหน้า (Face Shield) โดยจะต้องสวมใส่ทุกครั้งในขณะที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการร้านค้า

- แผ่นพลาสติกใสสำหรับขึงกั้นระหว่างร้านค้าทั้ง 2 ด้าน

- เจลแอลกอฮอล์ สำหรับบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ล้างมือได้


***ร้านค้าทุกร้าน จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบทั้ง 3 อย่าง โดยไม่มีข้อยกเว้น


4. หากร้านค้าใดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน จะได้รับการเตือน 2 ครั้ง และหากยังฝ่าฝืนต่อไปในครั้งที่ 3 ทางคณะกรรมการจะดำเนินการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมร้านค้าทันที โดยร้านค้าที่ถูกตัดสิทธิ์จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันโค้งถนนคนม่วนได้ จนกว่าจะมีวัคซีนยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19


5. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่ 16.00 - 23.00 น. เท่านั้น โดยร้านค้าทุกร้านจะต้องเก็บร้านและออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมสันโค้งถนนคนม่วนก่อนเวลา 23.00 น. หากพบว่าร้านค้าใดฝ่าฝืน ทางคณะกรรมการจะดำเนินการตัดสิทธิ์ทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


6. ร้านค้าทุกร้าน จะต้องจัดเตรียมถุงสำหรับใส่ขยะของตนเองมา และนำขยะกลับไปด้วยทุกครั้งที่เก็บร้าน


***ร้านค้าร้านใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังที่แจ้งมานี้ได้ จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันโค้งถนนคนม่วนได้ นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีวัคซีนยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid