เรียนฟรี !! หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด่วน !!! หลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัครผู้สนใจด้านศิลปะเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษ ที่ เรียนฟรี !! ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และมีโอกาสได้เรียนกับผู้มีรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ อาทิ ศาตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) และวิทยากรพิเศษอีกหลากหลายท่าน ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
หลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่


ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน
ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์
ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง


ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนการสอนในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาที่รับรองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)


สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน จำนวน 30 คน/รูป
ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ จำนวน 15 คน/รูป
ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง จำนวน 5 คน/รูป


โดยมีรายละเอียดหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัครดังโปสเตอร์แนบต่อไปนี้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563  
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น และมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพจเฟสบุ๊ค Buddhist Art MFU)
ลงทะเบียนได้ที่ QR Code หรือ
https://cas.mfu.ac.th/.../cas-news.../detail/News/7934.html

 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053-917897 ต่อ 8035
E-mail : academic.cas@mfu.ac.th
 Facebook : Buddhist Art MFU

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด