ขอเชิญร่วมพิธี "น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล ตานหาพ่อหลวงของเรา" 13 ตุลาคม 2563

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดทำโครงการ "น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล ตานหาพ่อหลวงของเรา" เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข และเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ในการนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเซียงราย เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน นักเรียน และประชาชนในชุมชน จำนวน ๘๐๐ คน จัดกิจกรรม ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนครเซียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเซียงราย จังหวัดเชียงราย


กำหนดการสอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333