ขอแสดงความยินดีกับบ้านท่าขันทองที่ได้รับรางวัล โครงการสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020)

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับบ้านท่าขันทอง ที่ได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ  


        การจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท โดย ททท. ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม  สหกรณ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน บริษัทนำเที่ยว สมาคมด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่ทำงานด้านชุมชนกว่า ๔๐ องค์กร จัดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานและพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในช่วงที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-๑๙ สำหรับการจัดประกวดทั้ง ๒ ประเภท ดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน โดยคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท จำนวน ๒๕ ชุมชน สาขาละ ๕ ชุมชน ได้แก่ 

  • สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)
  • สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro Tourism)
  • สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)
  • สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)
  • สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมเอาท์ติ้ง/กลุ่มตลาดองค์กร   (Best for Company Outing)

       โดยกระบวนการตัดสินใจจากคณะกรรมการถูกแบ่งเป็น คะแนนพิจารณาของคณะกรรมการ ๗๐% และคะแนนโหวตจากสื่อมมวลชนและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ๓๐% 
ผลการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ๕ สาขา จำนวน ๑๕ รางวัล ปรากฏว่า โฮมเสตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thailand Rural Tourism Award 2020) และอันดับ ๑  ในสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay) 


นอกจากนี้โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนักการตลาดเพื่อชุมชน ทำการแข่งขันวางแผนการตลาดขายแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมนักการตลาดฯ รวม ๕ รางวัล ซึ่งทีมนักการตลาดโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย สามารถสร้างชื่อได้รับรางวัลอันดับ ๓ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมรางวัลเงินสด 


         นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย เปิดเผยว่า การจัดประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท หรือ Thailand Rural Tourism Award 2020 เป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับชุมชนและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากจะได้รับพระราชทานรางวัลซึ่งถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอย่างสูงสุด  ยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดขยายผลทางการตลาดและเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย รวมทั้งการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก เช่น Airbnb อีกทั้งที่ผ่านมา ททท. สำนักงานเชียงราย ได้ให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการตลาดของชุมชนมาโดยตลอด และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถานบันการศึกษาที่ร่วมบูรณาการให้การสนับสนุนชุมชนเป็นอย่างดีด้วย


ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย 

โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓ www.facebook.com/ThailandRuralTourismAwards/ 

หรือ Call Center 1672 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.