เทศบาลนครเชียงรายรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เทศบาลนครเชียงราย รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2 แห่ง ในการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น


        นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ และคณะผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และเทศบาลนครเชียงราย  เข้าร่วมประชุมที่เทศบาลนครเชียงราย ในการพิจารณารับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันตาลเหลือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย โดยเทศบาลนครเชียงราย ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินความพร้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการ พิจารณาหลักเกณฑ์จากตัวชี้วัด 8 องค์ประกอบ 10 ตัวชี้วัด ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ผ่านเกณฑ์มีความพร้อมรับการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาสู่เทศบาลนครเชียงรายการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่เทศบาลนครเชียงราย ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

             นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย มีความพร้อมรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายอยู่ในพื้นที่สามารถทราบถึงความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทำให้-ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล ตลอดจน สามารถบริหารจัดการได้เองอย่างอิสระ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจ ตอบสนองประชาชนในพื้นที่ มีผู้นำเข้มแข็ง พัฒนาได้เร็ว ประชาชนมีส่วนร่วม ทำให้การเยี่ยมบ้าน การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพมีผู้ดูแลกำกับดีขึ้นและเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่โอนย้ายมาท้องถิ่นได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับส่วนกลาง และสามารถมีงานทำในภูมิลำเนาอีกด้วย


ข่าวต้นฉบับ https://region3.prd.go.th/chiangrai/news/16809