ม.แม่ฟ้าหลวง Kick Of โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2


เช้าวันนี้ 31 สิงหาคม 63 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร Educational Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน กิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงสินค้าไปถึงมือลลผู้บริโภคโดยตรงดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกในภคหนือตอนบน 2 มีวัตถุประสค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และนน) ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่ให้ผลผลิตกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และมีกรอบแนวความคิดในการดำเนินงานด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG Model" โดยเน้นประเด็นด้าน เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และมุ่งไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในอนาคต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาคการเกษตรและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ที่จะนำเอาผลงานวิจัยที่มีอยู่ในมหาวิทยลัย มาใช้พัฒนาให้กับภาคการเกษตรและผู้ประกอบการ มีส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ที่จะให้คำปรึกษาและช่วยส่งเสริมด้านธุรกิจให้ผู้ประกอบการ มีสถบันชาและกาแฟ ที่จะคอยช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการชา กาแฟ มีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ที่ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มีอาจารย์/ นักวิจัยที่มีความเยวชาญทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จและเป็นสถาบันที่จะขับเคลื่อนระบบการศึกษาพร้อมกับการบริการสังคมควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วย BCG  โมเดล  โดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ย่อง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ กลไกในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)โดย ดร. อภิชาต พงษ์ศรีหตุลชัย ประธานมูลนิธิกษตรอินทรีย์ไทยและนายสุรพลไชย ผดุงพงษ์ศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และนาย สิรภพ แสงเดช ตัวแทนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำ PGS  มีเกษตรกรร่วมรับฟัง ประมาณ 100 คน


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย