13 สิงหาคม โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เปิดเรียนเต็มรูปแบบ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กล่าวภายหลังพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่า ขณะนี้ทางสำนักการศึกษาสั่งการให้โรงเรียนเทศบาล 1-8 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และความพร้อมด้านกิจกรรมต่างๆแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นมาตรการสร้างความปลอดภัย และมีมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆในการเปิดการเรียนการสอน 100% 


// เทศบาลนครเชียงราย