เชียงรายผนึกกำลังจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองอย่างยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี พร้อมเปิดกิจกรรม "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ขาขึ้นและขาล่อง ใกล้สวนรุกขชาติโป่งสลี หลักกิโลเมตรที่ กม.921+877 หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย


 โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนร่วมสวมเสื้อผ้าด้วยโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง  

    การจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียีติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกิจกรรม "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อันเป็นการแสดงออกด้วยความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตประชาราษฎร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
     โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำโครงการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียีติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกิจกรรม "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี
     โดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการสร้าง "ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ที่ กม.921+877 บ้านโป่งสลี หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย(สวนรุกขชาติโป่งสลี) โดยได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต มาประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ  นอกจากนี้ ยังได้จัดการแสดงฟ้อนเฉลิมฉลองในวาระโอกาสแห่งความเป็นมงคลสมัย และความร่วมมือร่วมใจของชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ทั้งคนไทยในพื้นราบและคนไทยจากชนเผ่าในที่สูง ด้วยการแสดงฟ้อนเฉลิมพระเกียรติ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของล้านนาแห่งเมืองเชียงราย และเฉลิมฉลองซุ้มประตูที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกับได้จัดกิจกรรมดูแลทำความสะอาดริมสองข้างทาง ปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมือง และถนนพหลโยธินโดยรอบบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด สอดรับกับสภาพภูมิทัศน์ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ บนความสมดุลของทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ริมสวนรุกขชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสมพระเกียรติยศด้วย


     ทั้งนี้ พสกนิกรจังหวัดเชียงรายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น ในโอกาสนี้พสกนิกรจังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พร้อมด้วยความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำความดีเพื่อส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย