เทศบาลนครเชียงราย แจ้งเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

เทศบาลนครเชียงราย แจ้งถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

 

เนื่องด้วยขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้มีการชำระภาษี ตามกฏหมาย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 โดยมีการลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดได้ ที่ มท.08073/ ว3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตรวจสอบข้อมูลและจำนวนเงินค่าภาษี หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อแก้ไขรายการได้ที่ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครเชียงราย ในวันเวลาราชการ โทร. 053-711333

 

 

// เทศบาลนครเชียงราย