ประชาสัมพันธ์จากงานจราจรสภ.เมืองเชียงราย เรื่องก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 4

กรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการขุดถนนร่วมจิตถวาย ตั้งแต่แยกโรงน้ำแข็งถึงแยกหลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อวางทำท่อระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้า ตามโครงการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนเมืองเชียงราย ในห้วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ระยะเวลาการดำเนินการ 150 วัน เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

 

 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป งานจราจรสภ.เมืองเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปและ ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้โปรดหลีกเลี่ยงส้นทางดังกล่าวข้างต้น ตามวัน เวลาที่กำหนด และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 

 

// เทศบาลนครเชียงราย