เชียงราย..เตรียมการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019

 

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมประสานงานเตรียมการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019 ของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้แทนของสภากาชาดไทย คือ นายเชาวลิต ผลสีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักบริหารกิจการ สภากาชาดไทย และนางวัลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ เทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมประสานงานให้เกิดความสำเร็จเรียบร้อย

 

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานน้ำพระทัย ด้วยพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยและแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานรับจ้างในประเทศไทยที่กำลังประสบผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบโควิด 2019 หรือ covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการดำเนินขีวิตของประชาชน จึงพระราชทานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019 ในจังหวัดเชียงราย เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ

 

 

     โดยการประชุมประสานงานเตรียมการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019 ของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นจังหวัดแห่งที่ 7 ต่อจากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดนราธิวาสจะเป็นจังหวัดที่ 8 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นน้ำพระทัยพระราชทานในองค์พระกนิษฐาธิราชเจ้า จึงได้มีการหารือเตรียมการร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วม เพื่อให้ภารกิจสำเร็จเรียบร้อยด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่าย

 

     สืบเนื่องจากสภากาชาดไทย ได้บูรณาการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักบริหาร ร่วมสนับสนุนภารกิจการจัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ด้วยการจัดทำอาหารกลางวันแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้และยากจน รวมถึงคนต่างด้าวที่ตกงานไม่มีรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสปอดอักเสบโควิด-19 ด้วยการประกอบอาหารปรุงสุกที่สด สะอาด สอดคล้องกับหลักอนามัย แจกจ่ายไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระจายแบ่งปันอาหารไปยังประชาชนและแรงงานต่างด้าวลงไปถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริง ในมื้อเที่ยงวัน วันละ 2,000 ชุด พร้อมกับกระจายไปยังผู้ป่วยติดเตียงในที่พักอาศัยอีกด้วย 

 

     ในการประชุมมีการชี้แจงรูปแบบการจัดงาน การประกอบบริเวณจัดเวที ผู้มาร่วมพิธี การประกอบอาหาร การจัดโดมในมณฑลพิธี วางระบบน้ำ กระแสไฟฟ้า สุขาภิบาล รถบรรทุกน้ำสะอาด ห้องสุขา การจัดกำลังคน การดูแลความปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อม กำหนดพิธีเปิด/ปิด แผนการแจกจ่าย การบรรจุแจกจ่าย พิธีการแจกจ่าย การขนย้ายขนส่งอุปกรณ์ การปฏิบัติงานประจำครัวในแต่ละวัน การชำระล้างทำความสะอาด รวมทั้งจิตอาสา และการอาสาสมัครสมทบจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย

 

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า "จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมและกำหนดรูปแบบความเหมาะสมที่จะจัดพิธีตามรูปงาน และแนวทางการปฏิบัติที่ได้หารือกันนี้ ซึ่งมั่นใจว่า จังหวัดเชียงรายจะสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง และประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อประชาชน ในยามที่ทุกประเทศทั่วโลกประสบภาวะวิกฤต ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ" 

 

     โดยมีกำหนดตั้งครัวพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้และยากจน ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จึงขอเชิญชวนประชาชนในผู้ยากจนและยากไร้ในกลุ่มเป้าหมายมารับอาหารพระราชทานในครั้งนี้ตามที่จะแจ้งกำหนดนัดหมายต่อไป

// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย