วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน

 

วันเข้าพรรษา จะมีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และกิจกรรมที่กระทำก็มีการเตรียมเสนาสนะให้อยู่ในสภาพที่ดี สำหรับ จะได้จำพรรษาอยู่ตลอด 3 เดือน และมีพิธีแห่เทียน ไปยังพระอารามเพื่อนำเทียนเข้าไปตั้งในพระอุโบสถหรือพระวิหาร จุดเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

 

สำหรับการปฏิบัติอื่นๆ เช่น การถวาย ผ้าอาบน้ำฝน การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามกำลังศรัทธา และขีดความสามารถของตนนับว่าวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ประพฤติปฏิบัติตนในวิถีของชาวพุทธ

 

 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดใกล้บ้านพร้อมทั้งขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษาในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

 

อย่าลืม!! ทำบุญอย่างปลอดภัยในรูปแบบ New Normal ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน , ล้างมือให้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสิ่งสกปรก และล้างด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ , เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

 

Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์