จังหวัดเชียงรายประชาสัมพันธ์เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากสาธารณภัยที่มีฝนตกหนัก

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนสะสมและค่าดัชนีความชุ่มชื้นในดิน (AP) จากสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย และส่วนอุทกวิทยาที่ 4 เชียงแสน โดยปรากฎข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พบว่า พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง เกิน 80 มิลลิเมตร ได้แก่ บ้านห้วยส้าน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว บ้านห้วยแม่เลี่ยม ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ บ้านผาตั้ง และบ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น บ้านขุนต้า ตำบลตับเต่า และบ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบลเวียง อำเภอเทิง และบ้านนาเจริญ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

 

สำหรับพื้นที่ที่มีค่าดัชนีความชุ่มขึ้นในดิน (A) มากกว่า 100 มีพื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม ได้แก่ บ้านป่าอ้อย ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว บ้านห้วยแม่เลี่ยม ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย บ้านผาตั้ง และบ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น บ้านขุนต้า ต.ตับเต่า และบ้านห้วยไคร้ลานทอง ต.เวียง อ.เทิง บ้านหนองบัวคำ ต.เม็งราย บ้านบ่อแสง ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย บ้านห้วยส้าน ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย บ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง

 

จังหวัดเชียงรายจึงแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่แจ้งข้างต้น ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด 

 

หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรง ให้ทำการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้โดยทันที พร้อมกับมอบหมายหรือประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ทั้งในด้านการตำรงชีพ ตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว และให้รายงานสถานการณ์หรือรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยในพื้นที่ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายทราบทันที ทางโทรศัพพ์โทรสารหมายเลข 053177318 ถึง 23 หรือทุกช่องทางการติดต่อที่สามารถจะกระทำได้ และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
04/07/63