ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงรายจัดกิจกรรมโครงการหทัยกก (KOK HEART PROJECT) ในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์น้ำตามโครงการหทัยกก (KOK HEART PROJECT) ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้ร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สถานศึกษา และสมัชชาเยาวชน จัดทำโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จำนวนกว่า 350 แห่ง ตามโครงการหทัยกก (KOK HEART PROJECT)

 

     นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการหทัยกก (KOK HEART PROJECT) เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมตามโครงการนี้ จะเป็นพื้นที่รับน้ำ จำนวน 79.98 ตารางกิโลเมตร ของลุ่มน้ำแม่ยาว ที่เป็นแม่น้ำย่อยของแม่น้ำกก ซึ่งจะไหลลงน้ำแม่กกประมาณ 10 กิโลเมตร ด้านทิศเหนือน้ำของตัวเมืองเชียงราย 

 

 

     ในพื้นที่มีปัญหาภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควัน จึงได้มีการจัดทำโครงการ “หทัยกก” เพื่อสามารถฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์น้ำ เมื่อสำเร็จจะเป็นแหล่งน้ำดิบของระบบประปาของตัวเมืองเชียงรายในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนหัวใจของน้ำกกที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงลำน้ำกกได้ตลอดฤดูแล้ง และเป็นสายน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในการนำมาใช้ประโยชน์ต่อการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงประโยชน์ใช้ทางพืชผลทางการเกษตร ทั้งในพื้นที่ตำบลแม่ยาว และตำบลใกล้เคียง อีกด้วย

 

     นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติ และแหล่งต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ที่จะส่งผลต่อผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ โดยสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้จำนวนมาก พื้นที่ป่าไม้ลดลง หน้าดินเสื่อมโทรม ทรัพยากรน้ำขาดความสมดุล ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง อุกภัย และไฟป่าหมอกควันตามมา

 

 

   สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่ายภาคราชการ เอกชน มูลนิธิ สถานศึกษา และสมัชชาเยาวชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการก่องสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 350 แห่ง ในพื้นที่โครงการหทัยกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย มีพื้นที่รับน้ำกว่า 79.98 ตารางกิโลเมตร และจะไหลลงสู่แม่น้ำกกประมาณ 10 กิโลเมตร ลงไปสู่เส้นทางน้ำในตัวเมืองเชียงราย และไหลลงสู่พื้นที่ทางการเกษตรอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

 

 

 


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย