จังหวัดเชียงรายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการวิจัย และลงนาม MOU ขับเคลื่อนการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย” และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี  


ในการนี้ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าถึงการเรียนรู้ทั้งด้านเวลาการฝึกอบรมวัสดุอุปกรณ์และขวัญกำลังใจ  ควบคุมกำกับการฝึกอบรมผ่านระบบ E-Learning และการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินโดยจัดให้มีโอกาสและพื้นที่เวทีในการแสดงผลการปฏิบัติการและวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ลงนามได้ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมกันจากนั้นได้มีการร่วมประชุมและอภิปรายในหัวข้อ บทบาทของอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย รับฟังการบรรยายประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย อีกทั้งได้บรรยายรูปแบบการพัฒนาการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงรายด้วย