ปชส.เชียงราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565

23 พฤศจิกายน 2564 นายภานุมาส ปัญญามงคล เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับภาระกิจของแต่ละหน่วยงานในสังกัด 20 กระทรวงและสื่อมวลชนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


จากการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเหนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 ในมิติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565การประชุมครั้งนี้จึงได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในประเด็นสื่อสารที่สำคัญ สร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกและการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างชาติประเทศต่อการต่างประเทศ  การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์สร้างการรับรู้เท่าทันและมีส่วนร่วม และการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนของประเทศ