เชียงราย Kick Off ไฟเซอร์นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

เชียงราย Kick Off ไฟเซอร์นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

     

      6 ตุลาคม 2564 นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า  "จากการที่นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีนโยบายเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยการเร่งรัดการเข้าถึงการรับบริการวัคซีนของประชาชนให้รวดเร็วและให้ได้จำนวนมากที่สุดนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่สำรวจ รวบรวมและจำแนกรายชื่อนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่เรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา         สำหรับจังหวัดเชียงรายนั้น ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในรอบแรก  ดังนี้  อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 17,880 โดส และอำเภอที่เหลือ อำเภอละ 720 โดส ซึ่งจะมีการ Kick Off ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา โรงเรียนต.ช.ด. และโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขอายุและระดับชั้นเรียนตามที่กำหนดเข้ารับบริการ ซึ่งมีการวางแผนบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาทั่วทั้งจังหวัด รวมจำนวนประมาณ 80,000 คน ภายในเดือนตุลาคม 2564  สำหรับการ Kick Off วัคซีนไฟเซอร์จุดแรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นั้น มีนักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ที่กลับภูมิลำเนาตามมาตรการและเรียนออนไลน์  รวมจำนวน 2,000 คน เข้ารับบริการ โดยจะเริ่มฉีดเข็มแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป "             สำหรับเช้าวันนี้ บรรยากาศการ Kick Off ฉีดไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นไปอย่างคึกคัก เด็กๆ มีการเตรียมตัวมาด้วยการโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน การทานอาหารเช้า แต่มีบางรายที่มีอาการวิตกกังวล อาการกลัวเข็ม และอาการตื่นเต้น แต่ทุกคนก็รับการฉีดทุกคน  และในจุดวิทยาัลยอาชีวศึกษาเชียงราย ยังมีน้องๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการฉีดวัคซีน จากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย, วิทยาลัยเทคโนโยลีกรุงธนฯ, วิทยาลัยเษตรและเทคโนโลยีฯ  รวมทั้งสิ้น 2,226 คน