วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เปิดตัว  “ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่
      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นำโดย นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เปิดตัว  “ห้องสมุดดิจิทัล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย Chiang Rai Provincial Cultural Digital Library”  เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ที่สนใจทุกวัย ได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ ข้อมูลภูมิปัญญาต่าง ๆ  และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย จากหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์      (E-Books) 


      ทั้งนี้การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) การเรียนรู้ที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการนำเอาองค์ความรู้ที่สำคัญและทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงรายมาจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) จูงใจให้ทุกคนมาร่วมกันศึกษาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงราย  เป็นส่วนหนึ่งของการรองรับการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายที่สอดคล้องกับแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน “Soft Power” ของประเทศไทย สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy ที่อยู่ในโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยการสร้างการรับรู้และเข้าใจด้านทุนวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดเชียงราย ทั้งศาสนา ศิลปหัตถกรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว งานฝีมือ และชุมชนชาติพันธุ์ ที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำทุนทางวัฒนธรรมไปต่อยอด เป็นสินค้า/บริการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป รวมทั้งยังมีหนังสือเรื่องการถอดบทเรียนการทำงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่น่าสนใจอีกมากมาย 


      โดยผู้ที่สนใจสามารถ เข้าไปศึกษาเรียนรู้ห้องสมุดดิจิทัล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
 ได้ที่ http://tiny.cc/CR-Cultural-LIB