สนง.วัฒนธรรม เชียงราย เปิด FAM Trip เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ

      นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Familiarization Trip (FAM Trip) เส้นทางท่องเที่ยว โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินงานใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ ๑๒ ชุมชนชาติพันธุ์     


 

       นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ กล่าวว่าด้วยจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๒ มีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ และหลากหลายทางวัฒนธรรม หากได้มีการนำทุนทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ ให้เกิดการประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาสัมผัสวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ และพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งเป็นการขยายตลาดการท่องเที่ยว และสอดรับกับการเคลื่อนโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ ให้เป็นรูปธรรมต่อไป

           

        สำหรับจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มเป้าหมาย ๒ ชุมชน คือ ชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ และชุมชนชาติพันธ์ุอาข่าบ้านผาหมี อ.แม่สาย  การดำเนินกิจกรรม FAM Trip ครั้งนี้ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ตามเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงชุมชนบ้านศรีดอนชัย และชุมชนบ้านผาหมี        ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป