ปิดกิจกรรม Familiarization Trip (FAM Trip) เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ของจังหวัดเชียงราย


      เมื่อวลา 15.45 น.วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย  นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม Familiarization Trip (FAM Trip)  นำสื่อมวลชนสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ   โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
          กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กันยายน  2564  เริ่มจากจุดเช็คอินอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช  อ.เมือง ไปตามเส้นทางท่องเที่ยวผ่านสถานที่สำคัญของ อ.พญาเม็งราย แหล่งอารยธรรมกลุ่มชาติพันธ์ไทยลื้อ อ.เชียงของ  แวะชมวิว 2 ฝั่งโขง  อ.เชียงแสน  ชิมกาแฟ ชมวัฒนธรรมชาวอาข่า บนผาหมี อ.แม่สาย  ผ่าน อ.แม่จัน  เป็นเส้นทางเชื่อมโยงชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ และชุมชนชาติพันธุ์อาข่าบ้านผาหมี อ.แม่สาย 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อินฟรูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ถึงแก่นแท้  และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต/วัฒนธรรม  ก่อเกิดการยก ระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรักษา สืบสาน ต่อยอด คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้สืบต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน.