อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม D–DAY 9.9  Kick off : ฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม

     นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน Kick off การฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ประชาชน เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสหมิตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แพทย์หญิง เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้     โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ประชาชน และเมื่อวันทื่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีการ Kick Off วัคซีนทางเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” ครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 โดส ด้วยการฉีดให้แก่ประชาชน 5,000 คนไปแล้ว 

     และในครั้งนี้ จึงเป็นการ จัด D–DAY 9.9  Kick off วัคซีนทางเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” ครั้งที่ 2 จำนวน 90,000 โดส  สำหรับประชาชนอีก 45,000 คน เพื่อจะช่วยก่อให้เกิดการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของอาการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทางออกสำคัญที่จะช่วยลดภาระของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้ง ยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วอีกด้วย ซึ่งประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในครั้งนี้ได้แสดงความขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้ง ให้บริการด้วยความเป็นเลิศเพื่อให้ชาวเชียงรายมีสุขภาพพลานามัยที่ดีอีกด้วย


//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย