หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่กลุ่มประชากรต่างด้าว กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

     ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสปอดอักเสบโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


     โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้อยู่ในถิ่นห่างไกลการคมนาคม และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาค เพื่อให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)


     ในการนี้ ทรงโปรดฯ ให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานให้แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด      ซึ่งในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 หน่วยแพทย์ พอ.สว. ได้ลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายแพทย์ชัยเนตร เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย ได้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่กลุ่มประชากรต่างด้าว กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้พิการ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน รวมจำนวน 222 ราย เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ 


     ทั้งนี้ ประชาชนที่มารับวัคซีนและผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดวัคซีนต่างรู้สึกดีใจ ซาบซึ้ง และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และขอน้อมเกล้าสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีสืบไป


//สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย