อำเภอแม่สาย ประชุมเตรียมความพร้อม รองรับการเปิดด่านชายแดนผ่านสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดี ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย ในการเตรียมความพร้อม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับการเปิดการค้าผ่านแดน ซึ่งปัจจุบันชายแดน อำเภอแม่สาย ยังไม่มีการเปิดด่านพรมแดนสะพานแห่งที่ 1 ซึ่งเป็นด่านถาวร ที่เปิดให้ประชาชนได้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ผ่านช่องทางนี้ โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 ประเทศเมียนมา เป็นเขตติดโรค ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้เดินทางจากเขตติดโรค ต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน

 
จากห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา อำเภอแม่สาย เปิดเพียงช่องทางการค้า ที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 เท่านั้น ล่าสุดเมื่อช่วงสายวันนี้ 18 มิ.ย. 2563 ที่ห้องประชุมพรมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมกับส่วนราชการในอำเภอแม่สาย โดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญ ประกอบด้วย ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ด่านศุลกากรแม่สาย, หน่วยงานความมั่นคง, สาธารณสุข เป็นต้น
 
มีข้อสรุปเบื้องต้น หากได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากรัฐบาล โดยอาจจะมีการเปิดแค่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ตามมาตรการผ่อนผันระยะที่ 4 และด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 เท่านั้น ส่วนจุดผ่อนปรนทั้งหมดตามแนวชายแดน จะยังคงไม่เปิดทำการ ซึ่งมาตรการทั้งหมด มีแผนการเตรียมความพร้อม ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ และด้วยการให้ผู้เดินทางผ่านแดน กรอกแบบคัดกรอง ต.8/ต.8 0nline วัดอุณหภูมิ พิธีการเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร
 
ด้านในส่วนของจังหวัดเชียงราย จะมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และหาแนวทาง มาตรการป้องกันการระบาด ของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 รองรับการเปิดการค้าจุดผ่อนปรน และการข้ามแดนเขตอำเภอชายแดน ในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศุลกากรแม่สาย ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ต่อไป

 

ขอบคุณข่าว / ภาพ เชียงใหม่นิวส์