จ.เชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในสาขาเมืองแห่งการออกแบบ และ จ.เพชรบุรีในสาขาวิทยาการอาหาร ซึ่งจะประกาศผลในช่วงต้นเดือน พฤศ

จ.เชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในสาขาเมืองแห่งการออกแบบ และ จ.เพชรบุรีในสาขาวิทยาการอาหาร ซึ่งจะประกาศผลในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน 2564 นี้


โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN)


เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 


หมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ มีรากฐานจากความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนที่ทำงานสร้างสรรค์ คนและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองมีเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการรวมตัวทางสังคม และความเป็นท้องถิ่นนี้เองที่แสดงออกหรือสื่อออกมาทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์


เมื่อปี 2547 (ค.ศ.2004) องค์การยูเนสโกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้เสนอแนวคิดเรื่อง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network) ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ สร้างสันติวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ทำให้เห็นพลังของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนานโยบายในระดับท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะของการเชื่อมโยงเมืองต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่จะเป็นรูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับโลก


เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (Creative Cities) มีทั้งหมด 7 สาขา โดยมีเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นสมาชิกเครือข่ายแล้วทั้งสิ้น 246 เมือง ใน 84 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ ปี 2562) และได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จำนวนเมืองที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น


1) วรรณคดี (Literature) 39 เมือง
2) ด้านการออกแบบ (Design) 40 เมือง
3) ภาพยนตร์ (Film) 18 เมือง
4) ดนตรี (Music) 47 เมือง
5) ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (Craft and Folk Arts) 49 เมือง
6) มีเดีย อาร์ต (Media arts) 17 เมือง
7) อาหาร (Gastronomy) 36 เมือง


ในส่วนของประเทศไทยมีเมืองที่เข้าร่วมเครือข่ายทั้งสิ้น 4 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ (Design: 2019) ภูเก็ต (Gastonomy:2015) เชียงใหม่ (Craft and  Folk Arts:2017) สุโขทัย (Craft and  Folk Arts:2019)


ในปี 2021 เชียงรายและเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมยูเนสโกประเทศไทย โดยให้ส่ง เชียงรายในสาขาเมืองแห่งการออกแบบ และเพชรบุรีในสาขาวิทยาการอาหาร โดยให้เป็นตัวแทนของประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้เข้าอยู่ในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งจะประกาศผลในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน 2564 นี้


อ่านเพิ่มเติมที่


// Creative City Chiangrai