ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "เชียงรายเมืองแห่งการออกแบบอย่างยั่งยืน"

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "เชียงรายเมืองแห่งการออกแบบอย่างยั่งยืน"

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายรับทราบถึงแนวทางที่จังหวัดเชียงรายจะกลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1 กลุ่มเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี และกลุ่มบุคคลพิเศษ*
2 กลุ่มบุคคลทั่วไป (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
*หมายเหตุ: กลุ่มบุคคลพิเศษ คณะทำงานได้นิยามว่า คือ กลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพึ่งพาเป็นพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง เช่น
– กลุ่มผู้พิการ (ความพิการทางการมองเห็น, ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, ความพิการทางการ เคลื่อนไหวหรือทางกาย, ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม, ความพิการทางสติปัญญา, ความพิการทางการเรียนรู้ และ ความพิการด้านออทิสติก)
*อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
– กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ
– กลุ่มผู้สูงอายุ (บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
*อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 3
– กลุ่มเด็ก เป็นต้น

2. รูปแบบผลงาน
– ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
– ต้องอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
– ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
– ตราสัญลักษณ์ (logo) มีการสื่อความหมายของเครื่องหมาย ที่สามารถสร้างการรับรู้ได้
มีลักษณะเฉพาะ ง่ายต่อการจดจำ สามารถเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
– ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบ ภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมดเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
– ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
– คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

3. รูปแบบการจัดส่ง

3.1 ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
– ผลงานภาพสีและขาว-ดำ เป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือ .Psd และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี
โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4
– ใบสมัคร และแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ ได้ตามแบบฟอร์มที่ผู้ดำเนินงานได้กำหนดไว้ แนบมากับผลงานที่ท่านส่งมาด้วย
– ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง Email: kannika.cha@mfu.ac.th เท่านั้น
– สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น.

3.2 ภาพวาด
– กระดาษ 100 ปอนด์ กระดาษขนาด A3 หรือ ขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร
– ผลงานภาพวาดไม่จำกัดเทคนิค ต้องมีขนาดกว้าง 15 x 15 เซนติเมตร
– ส่งผลงานเข้าประกวดได้

** ทางไปรษณีย์ วันประทับตราภายในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (การส่งพัสดุแบบลงทะเบียน)

ที่อยู่: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 053-917897 ต่อ 8045

** จัดส่งด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) ชั้น 4 ณ วันและเวลาทำการ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น.

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ ได้ตามแบบฟอร์มที่ผู้ดำเนินงานได้กำหนดไว้ แนบมากับผลงานที่ท่านส่งมาด้วย

4. เกณฑ์การพิจารณาผลงานตราสัญลักษณ์
– คะแนนรวม 100 คะแนน พิจารณาจาก
– การสื่อความหมายเชิงสร้างสรรค์ และความมีเอกลักษณ์ (50 คะแนน)
– แนวคิดในการออกแบบ (30 คะแนน)
– การนำไปใช้งาน (20 คะแนน)

5. เงินรางวัล
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภทเยาวชน และบุคคลพิเศษ) จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภทบุคคลทั่วไป) จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

6. ระยะเวลาการประกวด
– การสมัครและส่งผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ 12 กรกฎาคม 2564 – 6 สิงหาคม 2564
(เวลา 16:00 น.)

– ระยะเวลาในการคัดเลือก ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2564 – 13 สิงหาคม 2564

– การประกาศผลการตัดสิน วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 (ทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค www.creativecitychiangrai.com) โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น (ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทร. 053-917897 ต่อ 8045
www.facebook.com/creativecitychiangrai

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100


Download เอกสารใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1dkWccCufjABiqf4Jpwl4CLppsG3PesCz