สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 63/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการเฉพาะรถขนส่งสาธารณะ รถขนส่งสินค้า และรถบรรทุก ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดที่ มีการแพร่

สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย ที่ 63/2564

เรื่อง กำหนดมาตรการเฉพาะรถขนส่งสาธารณะ รถขนส่งสินค้า และรถบรรทุก ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดที่ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย


// ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย