ครม. ปรับเกณฑ์ใหม่ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ขยายเวลา เพิ่มวงเงินใช้จ่าย และปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง

จากที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาโควิด-19  โดยมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"  พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน และเริ่มใช้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ โดยจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ทำให้ผู้ใช้สิทธิ์โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" กังวลว่าจะไม่สามารถสะสมยอดใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ทัน เพื่อรับเงินคืนในรูปแบบ e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน


ล่าสุดคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา  เห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการ"ยิ่งใช้ยิ่งได้" ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้  

- ขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับ e-Voucher จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2564   

- เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ต่อวัน จากเดิม 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. -30 พ.ย. 2564 (วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน) และ  

- ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง จากเดิมที่ไม่เกิน 4,000,000 คน เป็น "ไม่เกิน 1,400,000 คน" ทำให้กรอบวงเงินโครงการ ฯ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ยังคงสามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้อีกทางหนึ่ง


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย