ประกาศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053910384-5