จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือและ
จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมขับเคลื่อนภายใต้มาตรการที่ปลอดภัย     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงราย หรือ กรอ. โดยมี คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และมีนางสาวมัญฑนา สินนะ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เป็นเลขานุการการประชุม


     โดยการประชุม ประธานได้แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายมีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่กว่า 70 คลัสเตอร์ ในแต่ละคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาด ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนสถานการณ์ของจังหวัดเชียงรายดีขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันไม่มีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จะมีเพียงแต่ผู้ที่อยู่ในระบบเฝ้าระวัง และนำผู้ป่วยที่รับเข้ามารักษาตัวจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 


     จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมและของจังหวัดเชียงรายชะลอตัว การประชุมจึงเป็นการหารือร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศษฐกิจภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสามารถดำเนินการไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกันได้     โอกาสนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2564 ที่ได้กำหนดพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative LANNA) ที่มุงเน้นการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตลอดทั้งได้รับทราบพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ พ.ศ.2564 


     ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะมีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน 7 อำเภอ มีการเวนคืนที่ดินจากประชาชนแล้วกว่า 700 แปลง และข้อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์การกระจายสินค้าที่อำเภอเชียงของ รวมถึง รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในสถานการปัจจุบันและวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย


     โอกาสเดียวกันนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณา การกำหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นผู้เสนอทั้งแผนระยะสั้นที่จะดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 และแผนระยะต่อไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 โดยกำหนดมาตรการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงราย ต้องเป็นมาตรการเดียวกับ ภูเก็ตแซนด์บ๊อก และผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ด้วย     โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกนี้ จะเป็นนักท่องเที่ยวที่สนในในกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเล่นกอล์ฟ และการปั่นจักรยาน ซึ่งหากส่วนราชการสามารถควบคุมและกำหนดมาตรการตามที่ภาคเอกชนให้ข้อเสนอมานี้ ในส่วนภาคเอกชนมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว


     ขณะที่จังหวัดเชียงรายเอง จะได้จัดทำแผนงานรองรับตามที่ภาคเอกชนเสนอ ส่วนการดำเนินการจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่นั้น ก็ให้พิจารณาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดเป็นระยะ ๆ ควบคู่กันต่อไปด้วย


// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 21/07/64