สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 60-62/2564 กำหนดมาตรการป้องกันฯ, การเดินทางเข้าจังหวัดเชียงรายฯ และ ข้อห้ามที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 60/2564 
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 61/2564 
เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564 

เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19)