สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย Kick Off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อเช้าวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณภายในวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังวัดเชียงราย นำข้าราชการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ด้วยการปลูกพืชสมุนไพร ห่มดิน และกิจกรรมแห้งชามน้ำชาม ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีในแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” และ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ซึ่ง ณ ปัจจุบันพื้นที่แปลง โคก หนอง นา ได้ดำเนินการขุด ปรับแต่งพื้นที่และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว เตรียมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อเติมเต็มการเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เขียวขจี พร้อมเป็นแล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตจังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดจัดมีกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ดำเนินพร้อมกันทั่วประเทศ ณ จุด Kick Off ระดับจังหวัด และ Kick Off ระดับอำเภอต่อเนื่องตลอดในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ต่อไป

ภายในกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี เป็นผู้นำ “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ร่วมกันปลูกต้นประดู่ ต้นสัก ต้นพยูง และปลูกพืชผักสวนครัว ในแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่จะได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่การเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างความรู้รักสามัคคีในรูปแบบ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรม รวมถึง นำแนวทางไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและชุมชนต่อไปโดยการจัดกิจกรรมได้กำหนดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 โดยเคร่งครัดอีกด้วย

วันอังคารที่ 20/07/64