จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธี ถวายเครื่องสักการะ ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง เลขที่ 313 หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อ่านประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมถวายเครื่องสักการะ ขันดอก ต้นธูป ต้นเทียน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นหน่วยงานราชการ อำเภอทุกอำเภอ พร้อมประชาชน ได้ร่วมถวายเครื่องสักการะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ     สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2443 ที่จังหวัดนนทบุรี สวรรคตเมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคมพุทธศักราช 2538 รวมพระชนมายุ 95 พรรษา ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชนนานัปการ พระราชทานความเมตตาต่อชนทุกชั้นทุกวัย ไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใด โดยเฉพาะผู้อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนดูแลด้วยพระองค์เองทุกแห่งหนแห่ง เพื่อส่งความช่วยเหลือ ขวัญ กำลังใจ และพระเมตตาที่ช่วยให้ผู้ยากไร้สามารถพึ่งพาตนเองได้


     จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันถวายขันดอก หรือพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ตามประเพณีล้านนา พร้อมร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยความจงรักภักดี จดจำจารึกในดวงใจของพสกนิกรชาวเชียงรายและชาวไทยไปตลอดกาล