มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือจัดโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือ "โครงการเมืองอาหารปลอดภัย" ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศีริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถนนเชียงราย - แม่สาย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย สู่การเป็น เมืองอาหารปลอดภัย โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีผลผูกพันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี เป้าหมายเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันตามข้อตกลงใน

 

- การยกระดับองค์ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

- การพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย เพื่อช่วยยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

- และการปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียราย มีจิตสำนึกและตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย และสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข รวมทั้ง เผยแพร่และนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกระจายออกไปสู่ชุมชน

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเทศบาลนครเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่ปลอดภัยทางอาหาร ที่เริ่มมีผลกระทบต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนในขั้นตอน หรือกระบวนการผลิตก่อนถึงผู้บริโภค จึงเห็นควรร่วมกันพัฒนาและยกระดับสุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย

 

09/06/63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย