จังหวัดเชียงราย พร้อมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประตำปี 2563

พันเอก พัฒน์พิทักษ์ พันธุ์พิชญา สัสดีจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า จังหวัดเชียงรายจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 โดยกองทัพบกกำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563
 
ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำหรับการแก้ไขหมายเรียก การยื่นผ่อนผัน การสละสิทธิผ่อนผัน ให้ทหารกองเกิน หรือผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกไปแจ้งที่หน่วยสัสดีอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563
 
การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยความสมัครใจ ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563
 
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายจะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น 3 คณะ ดังนี้
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค.63 อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 
วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 อำเภอเทิง1 อำเภอเชียงของ1 อำเภอดอยหลวง
 
วันเสาร์ที่ 25 ก.ค.63 อำเภอเทิง2 อำเภอเชียงของ2 อำเภอเชียงแสน
 
วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.63 อำเภอแม่สรวย1 อำเภอขุนตาล อำเภอแม่จัน1
 
วันจันทร์ที่ 27 ก.ค.63 อำเภอแม่สรวย2 อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่จัน2
 
วันอังคารที่ 28 ก.ค.63 วันหยุดราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
วันพุธที่ 29 ก.ค.63 อำเภอเวียงป่าเป้า1 อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สาย1
 
วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค.63 อำเภอเวียงป่าเป้า2 อำเภอเมืองเชียงราย1 อำเภอแม่สาย2
 
วันศุกร์ที่ 31 ก.ค.63 อำเภอพาน1 อำเภอเมืองเชียงราย2 อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 
วันเสาร์ที่ 1 ส.ค.63 อำเภอพาน2 อำเภอเมืองเชียงราย3
 
วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.63 อำเภอพาน3 อำเภอเมืองเชียงราย4
 
วันจันทร์ที่ 3 ส.ค.63 อำเภอแม่ลาว
 
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และให้ทหารกองเกินที่เข้าตรวจเลือกทุกคนไปแก้ไขวันตรวจเลือกในหมายเรียก หรือ แบบ สด.35 ติดต่อที่หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของตนเองในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 ต่อไป
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร.053150162