ศปก.อำเภอเทิง จ.เชียงราย ยืนยันโควิดคลัสเตอร์ตับเต่า แนวโน้มดีขึ้น - ดูแลเด็กๆ ทั่วถึง กักตัว 128 ราย

วันที่ 22 มิ.ย.2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อ.เทิง จ.เชียงราย  เจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันกลาง ต.ตับเต่า อ.เทิง ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขผู้เข้ารับการกักกันตัวจนถึงเวลา 08.00 น.ของวันที่ 22 มิ.ย.2564 พบว่ามีจำนวน 128 คน โดยกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่

- โรงเรียนเพียงหลวง 16 จำนวน 27 คน

- โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี จำนวน 10 คน

- โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จำนวน 39 คน

- โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินจำนวน 40 คน 

- สำนักสงฆ์รักแผ่นดิน จำนวน 7 คน และ

- วัดพระธาตุจอมแจ้ง จำนวน 5 คน


และมีผู้นำเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหารไปบริจาคอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคือคณะผู้บริหารจากธนาคารออมสิน ซึ่งทาง ศปก.อ.เทิง ได้จัดสถานที่ที่ อบต.ตับเต่า เป็นสถานที่รับบริจาคแล้ว


โดยนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง ในฐานะหัวหน้า ศปก.อ.เทิง ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เข้ารับการกักตัวภายในสถานทีที่กักกันกลางอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ไปประจำการ ดูแลตรวจตราและรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปกักกันตัวได้โดยสะดวกด้วยโดยเฉพาะในกรณีของเด็กเยาวชนที่พบว่ามีผู้ที่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงหลายคนเนื่องจากบิดามารดาติดเชื้อและต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล 


นายบุญส่ง เปิดเผยว่า สถานการณ์ในภาพรวมถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น เพราะมีการค้นหาเชิงรุกทันที ส่วนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่มากโดยมีเพียง 2 รายที่มีอาการหายใจเร็วและเหนื่อยหอบ ปัจจุบันการตรวจหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และกรณีผู้ที่ได้รับการกักตัวได้รับการดูแลทั้งด้านสถานที่เป็นอยู่ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ทางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนำไปช่วยเหลือแบ่งปัน