แจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บลิงค์ "โฮงยาไทยพร้อม" เป็น "วัคซีนโฮงยาไทย"

แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บลิงค์ "โฮงยาไทยพร้อม" เป็น "วัดซีนโฮงยาไทย"


*เว็บลิงค์ "วัคซีนโฮงยาไทย" จะสามารถตรวจสอบคิว การรับวัคซีนเข็ม 1 ได้ และเมื่อโรงพยาบาล ได้รับวัคซีนตามการจัดสรรของคณะกรรมการจังหวัดจะนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ฉีด ที่จัดโดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อีกครั้ง


*ข้อมูลผู้ลงทะเบียนใน เว็บ "เชียงรายร่วมใจ" ที่เลือกการฉีดที่จัดโดย รพ. เขียงรายประชานุเคราะห์ จะนำมาแสดง คิว ในเว็บ "วัดซีนโฮงยาไทย" เร็วๆ นี้ และ นัดหมายวัน เวลา อีกครั้งเมื่อได้รับจัดสรรวัคซีน


*ส่วน ไลน์ หรือ แอป หมอพร้อม จะแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 และการนัดหมายเข็ม 2


จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

17 มิถุนายน 2564


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

Hotline COVID โฮงยาไทย 080-4157830, 080-4722347, 061-2672332 , 061-2671551


// โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์