ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย จะให้บริการเป็นไปตามมติของกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยจัดตามลำดับให้บริการดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย


ประกาศ

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย จะให้บริการเป็นไปตามมติของกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยจัดตามลำดับให้บริการดังนี้


1. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า

2. กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค

3. หมู่คณะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดเป็น Cluster (โดยใช้วัคซีนที่มีอยู่) เช่น พ่อค้า แม่ค้า บริการสาธารณะ ครู อาจารย์ นักศึกษาที่กำลังจะเปิดเรียน รวมถึงบุคลากรหน่วยงานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมเปิดบริการ กระตุ้นเศรษฐกิจ 


ทั้งนี้ การบริหารจัดการวัคซีนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชนสูงสุด


วันที่ 16 มิถุนายน 2564


สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384, 053910385 ในเวลาราชการ