ราชกิจจาฯ ประกาศ ไม่สวมหน้ากากอนามัย มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท มีผล 8 มิ.ย. 64

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ระบุอัตราโทษไม่สวมหน้ากากปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท


นอกจากนี้ ยังสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท


เกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

- ครั้งแรก : ปรับไม่เกิน 1,000.-

- ครั้งที่ 2 : ปรับ 1,001-10,000.-

- ครั้งที่ 3 : ปรับ 10,001-20,000.-


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 7 มิ.ย. 64 มีผล 8 มิ.ย. 64

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/122/T_0004.PDF


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT