ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย - ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยติดเตียง ที่คาดว่าจะเสียชีวิตเพิ่มจากโควิด -19 ที่มีอาการเรื้อรัง อีก 2 ราย -ให้กำชับการจัดงานเลี้ยง การพนัน และการสังสรรค์


      นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 14/2564 เมื่อเช้าวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหาร พร้อมคณะกรรมการ ตลอดทั้ง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมหารือด้วยความพร้อมเพรียง


 
      การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้รับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นควบคุมผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ้างอิงทฤษฎีการติดเชื้อในครอบครัวอย่างใกล้ชิด การฉีดวัคซีนจะช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอน ฉีดเร็ว ฉีดมาก ฉีดทั่วถึงจะดีที่สุด จากนั้น รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาบากลางจังหวัดเชียงราย       โดยที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมรับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายแพทย์ ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีการส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปสนับสนุนส่วนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสมุทรสาคร ต่อด้วย ติดตามคำสั่ง/ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ออกไปแล้วจากจ่าจังหวัดเชียงราย และรับทราบหนังสือข้อสั่งการจากศูนน์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรวิด 2019 กระทรวงมหาดไทยจากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและ hospitel ต่อด้วย รับทราบสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงรายจากป้องกันจังหวัดเชียงราย ในการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจคัดกรองบุคคลข้ามจังหวัด เรื่องปิดสถานบริการและสถานประกอบการ การตรวจพื้นที่ไม่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย ส่วนการฝ่าฝืนจับได้ 5 คดี รวมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค covid-19 จากเทศบาลนครเชียงราย อีกทั้ง หน่วยป้องกันชายแดนเปิดแถลงมาตรการที่เข้มข้นในการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย โดยหน่วย ฉก.ม.3 ในการนี้ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์รายงานว่ามีผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยติดเตียงที่คาดว่าจะเสียชีวิตเพิ่มจากโรคติดเชื้อโควิดที่มีอาการเรื้อรัง อีก 2 ราย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแจ้งหนังสือสั่งการให้กำชับการจัดงานเลี้ยง การพนัน และการสังสรรค์


     ส่วนการพิจารณาในประเด็นสำคัญ ที่ประชุมพิจารณามาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายจากจ่าจังหวัดเชียงราย ในการปลดล็อคดาวน์ 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านดู่ และตำบลริมกก ของอำเภอเมืองเชียงราย ส่วนตำบลแม่ยาวยังคงล็อคดาวน์ตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง    ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่อำเภอเทิง ตำบลตับเต่า เสนอตั้งจุดตรวจร่วมจุดชายแดนไทย-สปป.ลาว ขอขยายจุดตรวจคัดกรองอำเภอเวียงป่าเป้า และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ขอขยายไปถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 และให้ความเห็นชอบตั้ง Organizational Quarantine สำหรับการกักตัวแรงงานต่างด้าวที่ข้ามเข้ามาใหม่และที่มีการ MOU แล้ว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ใน 10 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดเชียงราย จัดตั้งที่กองร้อย ตชด.327 มีจำนวน 50 เตียง ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้รายงานสถาระการเงินงบประมาณในการป้องกันและระงับยั้บยั้งให้เพียงพอเหมาะสม


     และที่ประชุมยังได้พิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณป้องกันยับยั้ง ประเภทวัสดุการแพทย์และอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรคใน Local Quarantine จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และค่าดำเนินการอื่น ๆ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ในจุดตรวจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในการป้องกันยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย รวมทั้ง เห็นชอบหลักการเตรียมแผนการให้บริการฉีดวัคซีน 14,000 โดส ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงด่านหน้า รวมทั้ง ผู้มีอาชีพเสี่ยงในภาครัฐที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน


ท้ายที่สุด คณะกรรมการและผู้เข้าประชุมยังได้รับชมวีดิทัศน์รณรงค์เชิญชวนประชาชนสมัครลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกคนโดยเร็ว.