องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปิดให้บริการหน่วยงานฯ และบริการสนามยิงปืน ศูนย์ฟิตเนต ห้องเพาะกาย โรงยิมเนเซียม ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


เรื่อง การปิดให้บริการหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่เชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอปิดการให้บริการหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้
 1. ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย (Discovery Center)
 2. หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี


เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 14/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  สั่ง  ณ  วันที่ 8 เมษายน 2564 และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 18/2564 เรื่อง  กำหนดพื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 ระบุ ตำบลเวียง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามมิให้จัดกิจกรรม สังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมการรวมกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกประเภท อย่างเคร่งครัด


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


เรื่อง การปิดให้บริการสนามยิงปืน ศูนย์ฟิตเนต ห้องเพาะกาย โรงยิมเนเซียม ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่เชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอปิดการให้บริการสถานที่ออกกำลังกายภายใน ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย ดังนี้
 1. สนามยิงปืน
 2. ศูนย์ฟิตเนต
 3. ห้องเพาะกาย
 4. โรงยิมเนเซียม

โดยการใช้บริการในพื้นที่อื่นๆ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง งดการรวมกลุ่ม เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  ที่ 14/2564   เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18/2564 เรื่อง  กำหนดพื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 ระบุ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามมิให้จัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมการรวมกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกประเภท อย่างเคร่งครัด


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย// องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. 053-175333