คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25-27/2564

คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564
เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นทีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายคำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 26/2564
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (เพิ่มเติม)คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 27/2564
เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม)