จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 23/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการกระชับกระบวนการและพิจารณาแนวทางการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเข้มข้น โดยมี คณะทำงานร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก ระดับภูมิต่าง ๆ ของโลก ซึ่งมีผูป่วยกว่า 150 ล้านคนแล้ว ส่วนระดับเอเชียมีการแพร่ระบาดสูงสุดในประเทศอินเดีย และในประเทศมาเลเซีย ที่มีการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนสถานการณ์ของประเทศไทย มีการแพร่ระบาดในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีสถานการณ์เพิ่ม รวมถึงสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดเชียงราย ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 211 ราย รักษาหายแล้ว 5 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัด แล้วนำเชื้อมาแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด


โอกาสนี้ ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการเตรียมสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั้งโรงพยาบาล และโรงพยาบาลในเครือข่ายสถานพยาบาลในรูปแบบ Hospitel และโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 450 เตียง ส่วนมาตรการในการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานที่ประชุมได้แน้นย้ำให้พื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18/2564 ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือในพื้นที่ต่าง ๆ ปฎิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (D M H T T A) และงดการจัดกิจกรรมชุมนุม งานเลี้ยงสังสรรค์ และการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงด้วย
........................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
22/04/64