เริ่มแล้ว ...อ.แม่สาย ประกาศล็อกดาวน์  (Lock Down)  3 หมู่บ้าน

หลังจากมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18/2564 เรื่องกำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม  วันนี้ อ.แม่สาย ได้ประกาศปิดพื้นที่ทางเข้าออกหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 หมู่ 3 และหมู่ 5 ตำบลโป่งงาม ให้มีจุดตรวจก่อนเข้าพื้นที่หมู่บ้าน หากมีความจำเป็นให้ลงชื่อในสมุดลงทะเบียนถึงความจำเป็น เช่น หมู่ 5 มีสถานที่ราชการ ต้องเดินทางเข้าออก เป็นต้น หากไม่มีเหตุผลไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด วันที่ 20 เมษายน  2564 เวลา 15.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสแม่สาย ประชุมชุดปฏิบัติการตำบลโป่งงาม ประกอบด้วยปลัดประจำตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่TSTตำบลโป่งงาม เนื่องด้วยมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18/2564 เรื่องกำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม โดยอำเภอแม่สาย ประกอบด้วย ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำและตำบลโป่งงาม นั้น


ในที่ประชุมได้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายและคำสั่งอำเภอแม่สายโดยมีมติในที่ประชุมดังนี้

1.ให้เจ้าหน้าที่ควบคุม ติดตาม ดูแล ผู้ที่ได้สั่งให้กักกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เฝ้าระวังมิให้บุคคลดังกล่าวกระทำผิดเงื่อนไขการกักกันตัว ตามที่ จพง.ควบคุมโรคติดต่อกำหนด หากพบว่าผู้ถูกสั่งให้กักกันตนเองไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวทันที


2.เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในตำบลโป่งงามควบคุม ค้นหาและติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด


3.เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ห้ามมิให้จัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริงและกิจกรรมการรวมกลุ่มกันที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัส Covid-19 ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด


4.ให้  Lock Down ปิดพื้นที่ทางเข้าออกหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 หมู่ 3 และหมู่ 5 ตำบลโป่งงาม มีจุดตรวจก่อนเข้าพื้นที่หมู่บ้าน หากมีความจำเป็นให้ลงชื่อในสมุดลงทะเบียนถึงความจำเป็นเช่น หมู่ 5 มีสถานที่ราชการ ต้องเดินทางเข้าออก เป็นต้น หากไม่มีเหตุผลไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด


4.ให้จัดเวรตั้งจุดตรวจในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 หมู่ 3 และหมู่ 5 ตำบลโป่งงาม แบ่งเป็น 3 ชุด ผลัดเปลี่ยนกัน ตลอด 24 ชม.ประกอบด้วย ชรบ.และอสม. โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดูแล ส่วนหมู่บ้านอื่นให้มีจุดตรวจเฝ้าระวัง


5.เรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ขอความร่วมมือชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันดูแล


6.ให้ทุกหมู่รายงานภาพการทำงาน ที่กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มที่เกี่ยวจ้อง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง


7.ให้ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการให้พื้นที่ควบคุม ส่งก่อน 11.00 น.ให้งานปกครองอำเภอแม่สายทราบทุกวัน 


8.ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานในพื้นที่ หากมีปัญหา ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรืออำเภอแม่สาย ทราบ


// ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย