จังหวัดเชียงรายกำหนดพื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุม จำนวน 2 อำเภอรวม 8 ตำบล


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18/2564
.. เรื่องกำหนดให้พื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุม..


1.) อำเภอเมืองเชียงราย ได้แก่ ตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก ตำบลบ้านดู่ ตำบลท่าสุด
2.) อำเภอแม่สาย ได้แก่ ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพาง ตำบลโป่งงาม


..ทั้งนี้หากมีความจำเป็นเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย สามารถเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายพิจารณาสั่งปิดสถานที่เสี่ยง หรือห้ามเข้าออก ในพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตำบล หรือทั้งตำบลได้เป็นกรณีไปประกาศ 20 เมษายน 2564