สรุปสถานที่ ที่ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายที่ 90-102 จังหวัดเชียงราย

ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 90ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 91-94ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 95 และ 102ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 96-101สแกนคิวร์อาร์โค๊ด
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานที่ดังกล่าวในการการทำความสะอาด และให้ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT 


สรุปสถานที่ ที่ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายที่ 90-102 จังหวัดเชียงราย 

และแนวทางการทำความสะอาดของสถานที่ดังกล่าว ตาม QR CODE  และให้ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร.053-910384-5