ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายจัดประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันจันทร์ที่ 12 เม.ย.64 เป็นวันที่สาม

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายจัดประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันจันทร์ที่ 12 เม.ย.64 เป็นวันที่สาม


นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2564 เมื่อเช้าวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หารือผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรายสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ของวันที่ 12 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ 

มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น 3 ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 3 คน เป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต 

- โดยเกิดอุบัติเหตุในที่อำเภอเมือง อำเภอพาน และอำเภอเชียงของ อำเภอละ 1 ครั้ง 

- สาเหตุการเกิดเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาสุรา รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และเกิดเหตุในทางโค้ง 

- ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนใน อบต./หมู่บ้าน 

- ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ระหว่างเวลา 12.01 น. เป็นต้นไป 

- ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนมาก อยู่ในช่วงอายุ 20 ขึ้นไป และ

- ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุ


ส่งผลให้ภาพรวมข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2564 (รวม 3 วัน) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวม 20 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 20 คน และมีผู้เสียชีวิต รวม 1 คน


สำหรับแนวทางการป้องกัน และอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดเชียงราย 

- มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 36 จุดตรวจ 

- จุดบริการหน่วยงาน/อปท. จำนวน 134 จุด 

- ด่านชุมชน จำนวน 709 ด่าน และ

- มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1,339 คน


ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขันในด่านตรวจจุดสกัดหลัก และด่านชุมชนซึ่งเป็นด่านแรก ที่ป้องกันให้ผู้ดื่มสุราไม่ออกมานอกพื้นที่ถนนใหญ่ จึงต้องให้มีการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อม ตลอดจนถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน จากนั้น จะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจด่านตรวจหลักในพื้นที่อำเภอเทิง และพญาเม็งรายตามลำดับตามแผนงานที่กำหนดไว้ต่อไป

.......................................

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

13/04/64