คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 13/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางมาปฏิบัติภาระกิจ ใน จ.เชียงราย ที่มาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง
คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 13/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  ที่ 11/2564 และกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางมาปฏิบัติภาระกิจ ใน จ.เชียงราย ที่มาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง