ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 51 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 51 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053 910 300