วิศวกรโครงการ

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

หน้าที่รับผิดชอบ:

- รับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ทีมงานและฝ่ายก่อสร้างอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และประจำ เดือน รวมถึงวิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข
- จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง , แผนงบประมาณ แผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง
- ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานก่อสร้างของทีมช่างผ่านโฟร์แมน และวิศวกรสนามให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานงานก่อสร้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้ได้ผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
- ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า ของงานประจำสัปดาห์
- ดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และดำเนินการในส่วนความปลอดภัยภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง
- ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
- ติดตามผลการดำเนินงานของทีมงานและฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน
- ทำการสอนงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของทีมงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือมายังฝ่ายก่อสร้าง

คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานก่อสร้าง
- บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดี
- มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
- มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)

สถานที่ :
บริษัท คลิค เอสเตท จำกัด


เงินเดือน :
พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ :
- เงินล่วงเวลา (OT)
- วันลาพักร้อน
- ประกันสังคม
- อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น LAPTOP/COMPUTER/เครื่องเขียน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- รางวัลสำหรับพนักงานที่ร่วมงานกับเราครบ 5/10/15 ปี
- ทริปประจำปี
- โบนัส

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารอื่นๆที่้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองเอกสารให้ครบถ้วน

วิธีการสมัคร:
1. ส่งใบสมัครและตัวอย่างผลงาน portfolio ทางอีเมล์ job@cliqueestate.com
2. ส่งใบสมัครและตัวอย่างผลงาน portfolio ด้วยตัวเองที่ บริษัท คลิค เอสเตท จำกัด
ที่อยู่ 765/12 ถ.พ่อขุน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 092-556-9552
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท คลิค เอสเตท จำกัด

0925569552

job@cliqueestate.com

เลขที่ 765/12 ถนน.พ่อขุน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

บริษัท คลิค เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจรและออกแบบโครงสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง อพาร์ทเม้นท์ หอพัก และงานรับเหมาก่อสร้างอื่นๆ โดยทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมืออาชีพโดยแท้จริงและมีนโยบายการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีความละเอียดในการทำงานทุกขั้นตอน รวมทั้งได้คำนึงถึงบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย การให้ความร่วมมือและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ตำแหน่งงานล่าสุด