ครูผู้สอน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา

053-669-371 ,087-444-9828

kittikhunthoeng@gmail.com

เลขที่ 212 หมู่.10 ถนน.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160